Algemene Voorwaarden Deldico Group B.V.

BETALINGSMODALITEITEN:


1.1 De facturen zijn netto contant betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur.
1.2 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn.
Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een
minimum van 75,00 EUR en onverminderd het recht van de Deldico Group B.V. om een hogere
vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade met een maximum van 1.250,00 EUR.
De door Deldico Group B.V. gemaakte inningskosten ten einde betaling te bekomen van de onbetaald
gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk
worden aangerekend.
1.3 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk
opeisbaar.
1.4 Bij niet of laattijdige betaling houdt de Deldico Group B.V. zich het recht voor om alle verdere
prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

LEVERING EN AANVAARDING

2.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal Deldico Group B.V. een gedetailleerde factuur
overmaken aan de OPDRACHTGEVER.
2.2 Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de 7 (zeven)
werkdagen na postdatum van de factuur toegekomen zijn middels aangetekend schrijven op het adres
van Deldico Group B.V. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke
waaraan het protest als niet- bestaande wordt beschouwd.

INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1 Alle ontwerpen aangemaakt door Deldico Group B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd tenzij
anders overeengekomen. Dit wil zeggen dat alle auteursrechten van de opmaak toebehoren aan
Deldico Group B.V. en dat reproductie van opmaak verboden is zonder expliciete toestemming van
Deldico Group B.V. Het hergebruiken, aanpassen of zich baseren op een oorspronkelijk ontwerp van
Deldico Group B.V. kan eveneens aanzien worden als een reproductie, en is bijgevolg zonder
toestemming verboden. Dit onverminderd alle wetten en bepalingen voorzien in de wetboeken met
betrekking tot auteursrecht.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
4.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van
toepassing op deze overeenkomst.
4.2 Voor alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle
betwistingen omtrent de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken en ook
vredegerecht en rechtbank van eerste aanleg/ondernemingsrecht van Antwerpen bevoegd.